Vedtægter


Her kan du se foreningens vedtægter


Navn, hjemsted og formål

§1 Foreningens navn er Antenneforeningen Præstegårdsudstykningen. Foreningens hjemsted er Kirke Hvalsø, Lejre Kommune.

§2 Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagelse af radiofoni- og fjernsynsprogrammer og eventuelle andre elektroniske tjenester, som det besluttes at indføre. Foreningen skal endvidere varetage medlemmernes nuværende og fremtidige interesser vedrørende antenneanlægget.
Foreningen skal drives i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

Medlemmer

§3 Enhver, der er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen. Tilslutning til antenneanlægget sker mod betaling af den til enhver tid gældende tilslutningsafgift.
Antenneforeningens ansvar for signalkvalitet går kun til stikledningskassen. Alle nuværende og fremtidige ejere/lejere af parceller, der ved tinglyste deklarationer er forpligtede til at være tilsluttet fællesantenneanlægget, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.
Alle øvrige parceller i området, der har betalt tilslutningsafgift, er ligeledes medlemmer af foreningen,
Enhver, der bor i foreningens forsyningsområde, kan begåre sig tilsluttet fællesantenneanlægget, såfremt dette kan ske uden yderligere udbygning af anlægget. I modsat fald skal foreningen undersøge mulighederne for fornæden udbygning af anlægget. De hermed forbundne udgifter afholdes af det/de nye medlem/medlemmer.

§3a Udmeldelse
Ethvert medlem, der ikke ved tinglyste deklarationer er forhindret heri, kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et regnskabsår.
Et medlem, der ved tinglyste deklarationer har været pligtigt tilsluttet anlægget, skal ved udmeldelse dokumentere, at den pligtige tilslutning ikke længere er gældende.

§3b Fraflytning Medlemskabet er tilknyttet ejendommen. Ved fraflytning overgår medlemskabet automatisk til den nye indehaver. Spørgsmålet om refusion af betalt medlemsbidrag og/eller tilslutningsafgift er udelukkende en sag mellem ny og gammel indehaver.

§3c Et medlem må ikke tilslutte andre, herunder andre husstande, til anlægget via egen forbindelse.

§ 3d Eksklusion Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes af foreningen, skal dennes tilslutning til anlægget afbrydes.
En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§3e Frakobling
Når et medlem frakobles anlægget, uanset om dette skyldes udmeldelse efter eget ønske, fraflytning, eksklusion eller restance, skal foreningens bestyrelse sørgefor den tekniske afbrydelse til anlægget. Omkostningerne til afbrydelsen afholdes af det frakoblede medlem.
Det frakoblede medlem vil ikke få nogen andel af foreningens eventuelle formue udbetalt, ligesom det indbetalte medlemsbidrag eller tilslutningsafgift ikke vil blive tilbagebetalt.

Generalforsamlingen

§4
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter.
[A] Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned, og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse senest 14 dage før. Samtidig tilstilles medlemmerne det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.
Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende 8 punkter:
1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3) Aflæggelse og godkendelse af regnskab 4) Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer 5) Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år 6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 7) Valg af revisor og revisorsuppleanter 8) Eventuelt
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal afleveres skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Det skal med vedkommendes underskrift og adresse fremgå, hvem der er forslagsstiller. Forslag skal udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.
[B] Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra ¼ af medlemmerne, dog mindst 20 medlemmer, senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

§5 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges blandt forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog §§ 8a, 15 og 17 vedrørende optagelse af lån, vedtægtsændringer samt foreningens ophør.
Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tælles for ét medlem og har således én stemme. Bestyrelsen skal sørge for, at der føres protokol over generalforsamlingen. Referat udsendes til medlemmerne.
Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for ét og kun ét andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks ved dennes valg. Hvis mindst 5 af de fremmødte stemmeberettigede forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.

Ledelse
§6
Foreningen ledes af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at kun halvdelen af medlemmerne er på valg ved den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vælger formand for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen fordeler de arbejdsopgaver, der påhviler den til varetagelse af den almindelige drift, mellem sine medlemmer. Der skal ud over formanden altid være en kasserer og en sekretær. Derudover vælges et medlem til at føre teknisk tilsyn med anlægget, jfr. § 12.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed.

Regnskab og økonomi
§7
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. På hvert års ordinære generalforsamling vedtages budgettet, og der sker fastsættelse af medlemsbidrag, tilslutningsafgift samt øvrige takster for det kommende år. Bestyrelsen er dog til enhver tid bemyndiget til at regulere kontingentet på grundlag af prisstigninger fra ekstern programleverandør.
Foreningens regnskab skal udarbejdes efter en af bestyrelsen godkendt regnskabsopstilling og efter en forud godkendt kontoplan. Regnskabet skal udarbejdes efter almindelig god regnskabsskik og skal give et retvisende billede af foreningens aktiviteter. Momsregnskab udarbejdes, og afregning over for Skat skal ske efter de herom fastsatte regler.
Kassereren skal løbende udarbejde regnskabsmæssig status til den øvrige bestyrelse. Efter regnskabsafslutningen reviderer foreningens revisor regnskabet. Det reviderede regnskab samt forslag til budget for det kommende år udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§8 Forvaltning af medlemsindbetalinger, beholdninger m.v. Opkrævning af bidrag til antenneforeningens drift samt til programleverandør udsendes og afregnes halvårligt.
Indbetalingen foretages til den af bestyrelsen anviste konto. Dog kan betaling foretages ved check direkte til kassereren. Tilsvarende gælder andre indbetalinger fra medlemmerne, herunder tilslutningsafgift samt eventuelle andre afgifter. Foreningens midler skal henstå på konto i et pengeinstitut. Kassereren kan anvise betalinger, der er fastsat i budgettet eller godkendt af bestyrelsen.
Den kontante beholdning må højst udgøre kr. 3000. Foreningens revisor skal foretage anmeldt kasseeftersyn mindst én gang årligt, og kan herudover foretage uanmeldt kasseeftersyn efter behov.

§8a
Optagelse af lån Optagelse af lån kan alene ske efter en generalforsamlingsbeslutning med samme majoritet, som er krævet ved en vedtægtsændring i henhold til §17.
Intet medlem hæfter solidarisk eller forholdsmæssigt for et sådant optaget lån - det gør alene foreningens formue.

§9
Restancer Er medlemsbidraget eller andet skyldigt beløb ikke indbetalt rettidigt, opkræves beløbet ved en påkravsmeddelelse. Der tillægges et særligt påkravsgebyr. Størrelsen af påkravsgebyret fastsættes på den årlige generalforsamling.
Hvis medlemmet fortsat ikke indbetaler det skyldige beløb til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er forpligtet til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder udgifter til afbrydelse til anlægget. Et medlem, der er i restance ved en generalforsamling, er ikke stemmeberettiget.

Almindelige bestemmelser
§10
Fællesantenneanlægget ejes af foreningen.

§11
Programvalg Valg af programleverandør finder sted ved generalforsamlingsbeslutning. Ved levering af tv-signal i programpakker fra ekstern leverandør gælder følgende:
Det enkelte medlem vælger selv sin programpakke, hvis indhold bestemmes af programleverandøren
Tilkøb af ydelser til den valgte programpakke, der måtte kunne foretages efter aftale med programleverandøren, er alene et mellemværende mellem det enkelte medlem og programleverandøren og afregnes direkte med denne
Det enkelte medlem binder sig ved valg af programpakke for en periode af 6 måneder. Meddelelse om omvalg rettes til foreningens kasserer.
Terminerne for valg af programpakke fastsættes af bestyrelsen Antenneforeningen og dens bestyrelse kan ikke holdes ansvarlige for dispositioner med hensyn til antallet og arten af de kanaler, som programleverandøren udbyder i de enkelte programpakker
Det påhviler det enkelte medlemat holde sig orienteret om ændringer i de betingelser, der gælder for tilkøb af ydelser til de eksisterende programpakker

§12
Vedligehold. Teknisk tilsyn
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et medlem, der skal føre teknisk tilsyn med antenneanlægget. Den tilsynsførende modtager og ekspederer reklamationer fra brugerne over anlæggets funktion. Den tilsynsførende indhenter tilbud fra firmaer på vedligeholdelse m.v. Tilbuddet, der antages, skal være godkendt af den øvrige bestyrelse. Den tilsynsførende fører kontrol med, at vedligehold sker som aftalt.

§13
Ændringer og udvidelser Følgende ændringer og udvidelser af antenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget af en generalforsamling:
1) Ombygning af anlægget 2) Udvidelse af anlægget med flere tv-kanaler (programmer), hvis udvidelsen kræver en ændring 3) Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening 4) Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening
Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optræde som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§14
Tekniske forhold Bestyrelsen drager omsorg for, at der årligt foretages en teknisk gennemgang af foreningens anlæg, og at der i den forbindelse udarbejdes en rapport fra foreningens servicepartner.

Foreningens ophør
§15
Foreningens virksomhed ophører, hvis dens formål ikke længere kan realiseres, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Hvis den teknologiske udvikling medfører, at det etablerede anlæg gøes utidssvarende, kan generalforsamlingen vedtage, at anlæ¦gget nedlægges, eller overdrage det til anden side, hvilket medfører, at foreningen ophæves.
Ophævelse af foreningen eller beslutninger, der medfører, at foreningen ophæves, kan kun gennemføres af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor mindst ¾ af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt ¾ af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med ¾ af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med 8 dages varsel.
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte. Foreningens eventuelle formue fordeles ligeligt blandt de tilsluttede parceller.

Fortolkning
§16
Tvivlsspørgsmål vedrørende forsætelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer
§17
Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende regler skal tilstilles foreningens medlemmer.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5. maj 1988.

Ændret ved generalforsamlingsbeslutning den 21. marts 2000, den 23. marts 2006 og senest ved generalforsamlingsbeslutning d. 30. marts 2011.

A/F Præstegårdsudstykningen

Hestehaven 11
4330 Hvalsø
sjak@mail.dk
Telefon 4026 3469


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.


Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding bredbånd og telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00